Suomalaisten vuotuinen säteilyaltistus 3,2 mSv

10.10.2014

Säteilyturvakeskus on maaliskuussa 2014 julkaissut päivitetyn laskelman suomalaisten vuosittain eri säteilylähteistä saamasta keskimääräisestä efektiivisestä annoksesta, joka vuonna 2012 oli 3,2 mSv. Väestö altistuu niin luonnollisista kuin keinotekoisista lähteistä peräisin olevalle ionisoivalle säteilylle. Raportissa on selvitetty, miten efektiivinen annos on arvioitu sekä ilmoitettu eri tekijöiden aiheuttamien annosten vaihteluvälit.

Noin puolet keskimääräisestä säteilyannoksesta, 1,6 mSv, on peräisin huoneilman radonista. Annosmääritys perustuu suomalaisten asuntojen keskimääräiseen radonpitoisuuteen, joka vuosina 2006–2007 suoritetun otantatutkimuksen mukaan on 96 Bq/m3. Korkeimmat huoneilman radonin yksittäiselle ihmiselle aiheuttamat annokset voivat nousta jopa muutamaan sataan millisievertiin vuodessa.

Noin kolmannes suomalaisten vuotuisesta efektiivisestä annoksesta, 1,1 mSv aiheutuu luonnon taustasäteilystä. Kehoon joutuneet luonnolliset radioaktiiviset aineet aiheuttavat tästä 0,32 mSv:n annoksen. Ulkoisesta taustasäteilystä aiheutuva annos tulee maaperästä sekä rakennusmateriaaleista ja on keskimäärin 0,45 mSv/v. Luonnon taustasäteilyyn kuuluu myös avaruudesta peräisin oleva kosminen säteily, josta suomalaiset saavat noin 0,33 mSv:n annoksen vuodessa.

Säteilyn lääketieteellinen käyttö aiheuttaa suurimman keinotekoisista lähteistä peräisin olevan annoksen. Isotooppitutkimuksista aiheutuva keskimääräinen annos suomalaista kohti on 0,03 mSv (v2012). Röntgentutkimuksista keskimääräiseksi annokseksi saatiin noin 0,45 mSv vuodessa (v2011).

Raportti löytyy täältä.