Laadunvarmistus

Laadunvarmistuksella ymmärretään usein tekniseen laadunvalvontaan kuuluvat asiat, mutta sillä on monta muutakin tehtävää. Teknisellä tasolla laadunvarmistuksen keskeisenä tavoitteena on varmistaa laitteiden ja järjestelmien käyttökunto ja että järjestelmien koko potentiaalinen suorituskyky saadaan tehokkaaseen käyttöön. Suorien teknisten mittausten lisäksi tehtäviin kuuluvat potilastutkimusten hyötyjen ja haittojen (riskien) määritys. Röntgentutkimuksissa potilaiden säteilyaltistuksen määritys laite- ja tutkimuskohtaisesti sekä kliinisen kuvanlaadun ja hukkakuvien seuranta kuuluvat olennaisena osana laadunvarmistuksen kokonaisuuteen.

Laajempana näkökulmana laadunvarmistus kattaa koko diagnostiikkaketjun. Perinteisen natiiviröntgenkuvauksen tapauksessa tämä tarkoittaa lähetteiden arviointia, kuvausgeometrian valintaa, röntgenputken ja generaattorin toiminnan tarkistusta sekä lopulta itse kuvanmuodostuksen ja kuvankatselun laadunvarmistusta. Lisäksi lausuntojen oikeellisuus ja tutkimusten diagnostinen vaikuttavuus kertovat asiakaspalautteen rinnalla diagnostisen toiminnan onnistumisesta laajemmassa mittakaavassa. Alla oleva kuva esittää keskeiset kuvanlaatuun vaikuttavat tekijät digitaalisen röntgenkuvauksen ketjussa (vastaava kuva löytyy myös Stuk:n laadunvarmistusoppaasta, 2008).

 

Kuvanlaatuketju_web

Laadunvarmistuksen filosofia koskettaa organisaation kaikkia tasoja, joihin kuuluvat myös toiminnan keskeiset rajapinnat sidosryhmien ja järjestelmien suhteen. Ulkoisilla ja sisäisillä arvioinneilla (auditoinnit ja akkreditoinnit) selvitetään kokonaisprosessin ja yleisten menettelytapojen toimivuutta suhteessa yleisesti hyväksyttyihin vertailukohtiin. Johdon tasolla tarkastelu kohdistuu toimintaa kuvaavien mittaristojen, viestinnän ja strategian toteutustapoihin. Mitä enemmän laadunvarmistuksen eri osa-alueita voidaan integroida yhteen, sitä suurempi arvo niillä on toiminnan parantamiseen tähtäävässä ketjussa.

Tehtävänämme on parantaa asiakkaidemme laadunhallintaa myös laajempana kokonaisuutena. Pitkän kokemuksen ja teknisen asiantuntemuksen kautta tunnemme hyvin modernin digitaalisen kuvantamisen erityishaasteet ja autamme niiden ratkaisemisessa. Huomioimme alan keskeiset suositukset, joihin kuuluvat mm. Säteilyturvakeskuksen uusimmat määräykset (S-sarja).