Säteilyturvallisuuden täydennyskoulutus

Säteilylain mukaan radiologisilla yksiköillä on oltava käytettävissään toiminnan kannalta riittävä asiantuntemus toiminnan turvallisuutta koskevissa kysymyksissä. Alan nopean teknisen kehityksen myötä on yhä tärkeämpää huolehtia, että henkilöstön osaaminen on myös ajan tasalla käytössä oleva laitekanta huomioiden. Säteilyturvakeskuksen ohjeessa ST 1.7 kuvataan säteilyturvallisuuden täydennyskoulutuksen tarkoitus ja sen keskeinen sisältö eri ammattiryhmille. Koulutuksen toteutumisesta tulisi pitää kirjaa jokaisessa kuvantamisyksikössä.

Täydennyskoulutuksessa tulee painottaa osallistujien kannalta keskeisimpiä asioita ja siihen tulee sisällyttää seuraavia yleisteemoja:

  • ammattikohtaisen perus- ja jatkokoulutuksen tärkeimpien säteilyturvallisuusasioiden kertaus
  • kyseisen säteilytoiminnan keskeisimmät ajankohtaiset muutokset
  • uusien laitteiden ja tutkimusmenetelmien kehityksen edellyttämät säteilyturvallisuusnäkökohdat
  • säteilyyn liittyvän lainsäädännön ja suositusten muutokset
  • tutkimuksista ja toimenpiteistä aiheutuvan säteilyaltistuksen sekä säteilysuojelutietojen päivitys
  • ajankohtainen tieto säteilyn vaikutuksista

Röntgenlaitteiden käyttäjä on perehdytettävä tutkimuskohtaisesti säteilyturvallisiin työtapoihin ja säteilyn käytön optimointiin. Osaamisen tarve korostuu erityisesti suuria säteilyannoksia tuottavissa toiminnoissa. Laitteiden käyttökoulutus on olennainen osa täydennyskoulutusta ja sen toteutumista ja riittävyyttä tulisi seurata huolellisesti laitteiden käyttöönoton ja ohjelmistojen päivitysten yhteydessä.

Tarjoamme kuvantamisyksiköiden henkilökunnalle säteilyturvallisuuden täydennyskoulutusta, joka täyttää viranomaisohjeen ST 1.7 sisältövaatimukset ja lisäksi vastaa mahdollisimman tarkkaan kyseisen yksikön diagnostista toimintaa. Tällöin koulutus voidaan kohdistaa organisaation keskeisimpien osaamistarpeiden mukaisesti.